Podmienky stránky

(1) Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 2562/12, 811 09 Bratislava, IČO: 00699993 (ďalej len „SCD“ alebo „organizátor“) organizuje na svojich stránkach: www.hladaniekrasy.sk, www.searchingforbeauty.sk a www.searchingforbeauty.eu (ďalej len „webové stránky organizátora“) virtuálnu galériu na tému „Hľadenie krásy“ (ďalej len „projekt“), ktorú bude môcť vytvárať akýkoľvek záujemca za podmienok stanovených týmito pravidlami účasti (ďalej len „účastník“).

(2) Účastník sa môže zapojiť do projektu poskytnutím textu, fotografie, videa alebo GIF príspevku (ďalej len „dielo“) na webové stránky organizátora.

(3) Účastník udeľuje organizátorovi zapojením sa do projektu v súlade s § 76 Autorského zákona (ďalej len „AZ“) na celú dobu autorskoprávnej ochrany, od 7. júna 2016 neobmedzene, bezodplatný súhlas pre teritórium celého sveta používať jeho dielo v tomto vecnom rozsahu:
a) sprístupňovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny verejnosti vrátane umiestnenia diela na ľubovoľnej internetovej stránke a sociálne sieti,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) spracovanie diela,
d) zaradenie diela do databázy podľa § 131 AZ,
e) vyhotovovanie rozmnoženiny diela v neobmedzenom počte a jej verejné rozširovanie,
f) uverejnenie a rozširovanie diela spôsobom uvedeným v § 19 ods. 4 písm. e) AZ v neobmedzenom počte,
g) uvedenie diela na verejnosti spôsobom uvedeným v § 19 ods. 4 písm. f) AZ,
h) použitie diela na propagáciu a reklamu a jeho následné použitie akoukoľvek komerčnou alebo nekomerčnou formou.

(4) Účastník udeľuje organizátorovi súhlas k udeľovaniu súhlasu tretej osobe na použitie diela v rovnakom rozsahu, ako účastník udelil organizátorovi licenciu podľa bodu 3 (sublicencia).
 
(5) Účastník zapojením sa do projektu vyhlasuje, že poskytnutím diela a udelením licencie neporušuje žiadne práva tretích osôb k dielu. Ak by účastník poskytnutím diela organizátorovi porušil práva tretích osôb k dielu, je povinný o tom bezodkladne informovať organizátora a je povinný nahradiť organizátorovi škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti porušením povinnosti účastníka poskytnúť dielo, ku ktorému sa neviažu práva tretích osôb.
 
(6) Organizátor si vyhradzuje právo nesprístupniť na svojich webových stránkach alebo na inom verejnosti prístupnom médiu, alebo z nich kedykoľvek odstrániť dielo účastníka, ktoré by podľa úvahy organizátora mohlo zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo ktoré by bolo nedôstojné, vulgárne, alebo schopné poškodiť dobré meno organizátora, projektu alebo tretej osoby, alebo bolo v rozpore s bodom 7, alebo bolo inak nevhodné. 

(7) Dielo účastníka nesmie obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, nesmie poškodzovať dobré meno, dobrú povesť a dôstojnosť organizátora, projektu a tretích osôb, nesmie obsahovať extrémistické slová a znaky, a nesmie ani iným spôsobom zasahovať do práv a právom chránených záujmov osôb, ani nesmie obsahovať meno a priezvisko alebo obchodné meno, logo či názov účastníka (dielo nesmie propagovať účastníka).
 
(8) Účastník nemá právny nárok na zverejnenie jeho diela v projekte.
 
(9) Táto stránka neprešla jazykovou úpravou. 

(10) Podmienky účasti v projekte a pre použitie diela neupravené týmito pravidlami sa spravujú podmienkami upravenými na stránke creativecommons.org. Ak by ustanovenie týchto pravidiel bolo v rozpore s ustanovením „Creative Commons“, prednosť majú ustanovenia týchto pravidiel.


V Bratislave, máj 2016

SCD

 

Hore